Politica cookie-uri

Stimați Clienți, 

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate prin intermediul de către S.C. Les Objets SRL, care deține siteul MOOR.RO, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare RGPD), și a legislației naționale aplicabile în domeniul protecției datelor. 

I. Definiții:

 • Site înseamnă MOOR.RO, proprietatea operatorului de date personale  S.C. Les Objets SRL, cu sediul social în loc. Cluj- Napoca,  Str. Observatorului 146, jud. Cluj.
 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Siteul, vizitează spațiile comerciale MOOR sau este interesat sau solicită informații referitoare la produsele Operatorului
 • Client înseamnă persoana fizică careia i se prestează servicii de către Operator, prin intermediul siteului MOOR.RO sau prin alte modalități.
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc.
 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, SC Les Objets SRL, inclusiv prin intermediul siteului MOOR.RO  are calitatea de operator.
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • RGPD/GDPR înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Autoritatea de supravehere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării RGPD;
 • SEE înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein);

II. Drepturile dumneavoastră  și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale prin intermediul MOOR.RO:

  1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ( SC Les Objets SRL ) în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).
  1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 
  1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate
 2. V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 3. Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.
 4. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 5. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din RGPD. 
  1. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
  1. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.
  1. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate. 
  1. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
  1. În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.
  1. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați  că v-am  încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale. 

Toate aceste drepturi,  le puteți  exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului S.C. Les Objets SRL, datată și semnată, comunicată:

   • Prin servicii poștale la adresa loc. Cluj-Napoca, Str. Observatorului 146, jud. Cluj, în atenția S.C. Les Objets SRL

Sau

   • Prin email la adresa…..

Vă vom răspunde într-un termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. 

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și că vă vom informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare sau divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, fie în state membre ale UE, fie în state din afara spațiului UE, către entități cu care noi colaborăm. Astfel de transferuri în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile Clientului nefiind afectate în vreun mod negativ. 

III. Datele personale procesate de Operator:

 1. Vizitatorii siteului:

a).Datele personale ale Vizitatorilor siteului MOOR.RO sunt procesate prin simpla accesare a Site-ului, situație în care se colectează, conform politicii de cookies practicată de MOOR.RO prin intermediul servicului Google Analytics, următoarele date: IP, locatie, preferinte si pagini vizitate.

În această situație, datele sunt prelucrate în scop de marketing, dar și pentru a vă asigura o cât mai bună experiență online. 

Temeiul legal al procesării este reprezentat atât de consimțământului Vizitatorului, conform politicii de cookies  agreată de dumneavoastră pe site-ul MOOR.RO, consimțământ care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzătoare a browserului de internet, cât și de interesul nostru legitim de a asigura buna funcționarea a siteului.

b).De asemenea,  în situația în care este accesată secțiunea chat de către Vizitator, vor fi stocate următoarele date personale ale acestuia: IP, Locatie, Istoric al paginilor vizitate pe site. 

În această situație, datele sunt colectate pentru a putea răspunde întrebărilor Vizitatorilor noștri. 

Temeiul legal al prelucrării datele este în acest caz consimțământul, care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator.

c) În mod similar, în situația în care este accesată secțiunea Contact de pe site, prin intermediul formularului de contact completat de către dumneavoastră sunt colectate următoarele date personale:

nume, prenume, nr. Telefon, adresă email, IP.

În această situație, datele sunt prelucrate pentru a putea răspunde mesajelor și solicitărilor dumneavoastră referitoare la produsele și oferta noastră.

Și în acest caz temeiul legal al prelucrării este consimțământul exprimat manifest prin acțiunea dumneavoastră, dublat de un temei (pre)contractual constând în intenția exprimată de dumneavoastră de a achiziționa produsele noastre, datele fiind procesate doar în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră și pentru perioada necesară atingerii acestui scop. 

2.Contul de utilizator pe site:

În situația în care un vizitator dorește să își înregistreze un cont pe siteul MOOR.RO, sunt procesate datele personale ale acestuia constând în: nume sau porecla, adresa de email, parola.

 De asemenea, în situația în care vizitatorul dorește să înregistreze o comandă deci devine și Client al nostru, în contul său se pot înregistra date de facturare și livrare, situație în care sunt procesate, după caz: adresa completa, nume si prenume, numar de telefon, alte adrese de email introduse de vizitator, produsele comandate îmăreună cu numărul de comandă. 

În această situație, datele sunt colectate atât în scop de marketing, urmărirea preferințelor și pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră în cadrul Site-ului, cât și în scopul executării obligațiilor contractuale ( facturare, livrare, gestionare comandă ) în cazul în care se înregistrează sau se monitorizează o comandă. 

Temeiul legal al procesării acestor date este consimțământul, care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator prin simpla ștergere a contului înregistrat pe Site. De asemenea, datele sunt prelucrate pe un  temei contractual în cazul în care prin intermediul informațiilor din cont gestionăm comanda dumneavoastră. 

3.Comanda online:

Prin accesarea formularului de comandă online din cadrul MOOR.RO, sunt procesate datele dumneavoastră constând în: nume si prenume, adresă facturare și eventual adresă de livrare, număr de telefon, preferințele dumneavoastră raportat la produsele din site, modalitate de plată.

În această situație, datele sunt procesate de noi în vederea onorării comenzii ferme din partea dumneavoastră, deci pentru desfășurarea raportului contractual intervenit între noi ( onorarea comenzii, livrare, facturare, suport etc. ). 

Astfel, în cazul în care optați să plasați o comandă online pe siteul nostru, temeiul legal al procesării datelor dumneavoastră va fi în acest caz unul contractual, dublat de îndeplinirea obligațiilor nostre legale de natură fiscală. 

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este necesară pentru onorarea comenzii noastre, conform cu legislația aplicabilă, cu politicile interne și regulamentele Operatorului. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea îndeplinirii comenzii.

4.Formularul de recenzie al produselor:

Dacă un vizitator sau client al nostru dorește să lase o recenzie pentru unul dintre produsele din site, odată cu completarea formularului online sunt procesate următoarele date personale: nume, prenume/porecla, adresa de email si IP vizitator, preferințele pentru un anumit produs.

În această situație, datele sunt procesate în scop de marketing, pentru îmbunătățirea produselor și a politicilor nostre de vânzare și suport. 

Temeiul legal al procesării datelor este reprezentat de consimțământul dumneavoastră, care poate fi retras în orice moment fără vreo consecință negativă pentru dumneavoastră, prin adresarea unei solicitări de ștergere a recenziei.

5. Newsletter:

Dacă un vizitator își exprimă opțiunea de a se abona la newsletterul MOOR.RO, prin bifarea căsuței de abonare la newsletter, sunt procesate următoarele date personale cu privire la acesta: adresa de email. 

În această situație, datele sunt procesate în scop de marketing, pentru a ne ține la curent clienții cu ultimele oferte MOOR.RO. 

Temeiul legal al procesării datelor este în acest caz consimțământul dumneavoastră, care poate fi retras în orice moment prin trimiterea unui e-mail la adresa de contact din cadrul fiecărui newsletter. 

6. Datele personale procesate în magazinele MOOR sau prin contact direct cu Vizitatorii sau clientii MOOR:

a) Datele dumneavoastră vor fi procesate atunci când vizitați magazinele MOOR sau ne contactati direct la coordonatele de contact disponibile pe site ( ex. telefonic, prin email etc. ) pentru a solicita o ofertă de preț personalizată sau informații suplimentare cu privire la produsele noastre. În acest caz, vor fi prelucrate următoarele date personale:

adresa de email, nr. telefon, adresă, nume, prenume, contact social media, preferințe produse.

În această situație scopul colectării este acela  de a răspunde mesajelor și solicitărilor dumneavoastră referitoare la produsele și oferta noastră.

Și în acest caz temeiul legal al prelucrării este consimțământul exprimat manifest prin acțiunea dumneavoastră de a ne solicita informații sau o ofertă de preț, dublat de un temei (pre)contractual constând în intenția exprimată de dumneavoastră de a achiziționa produsele noastre, datele fiind procesate doar în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră și pentru perioada necesară atingerii acestui scop. 

b) De asemenea, vom procesa datele dumneavoastră și în situația în care deveniți Clientul nostru, comandând unul sau mai multe dintre produsele noastre. În această situație, vor fi procesate următoarele categorii de date:

nume, prenume, nr. tel., email, date C.I., adresa facturare, adresă livrare etc.

Aceste date personale vor fi procesate în vederea procesării comenzii și a îndeplinirii obligațiilor noastre în legătură cu aceasta, având la baza un temei contractual, dublat de obligația legală de a introduce anumite informații în evidențele contabile și după caz de a întocmi factura fiscală și a ne îndeplini obligațiile de ordin financiar contabil prevăzute de lege.

Destinatari

 1. Colaboratorii noștri care oferă servicii suport companiei noastre ( ex. Serviciul de plată online euplatesc.ro, Servicii de curierat )
 2. Partenerii noștri în desfășurarea activității curente ( ex. producători de la care achiziționăm produse în scopul revânzării, alți furnizori de bunuri și servicii, prestatori servicii de facturare, contabilitate, consultanți de specialitate în domeniul designului de produs, arhitectură, PR etc.,  specialiști, avocați etc.  )
 3. Partenerii noștri pentru politici de marketing
 4. Partenerii noștri comerciali, 
 5. Autorități sau instituții către care se fac raportări/plăți/informări rezultate din activitatea SC. Les Objets SRL;
 6. Prestatori de servicii de audit intern/extern. 
 7. Potențiali cumpărători ai companiei noastre. 
 8. Platforme de socializare ex. Facebook, Instagram, Pinterest etc.

IV. Durata de prelucrare

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă rezonabilă  necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, sau după caz perioada pentru care v-ați exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor personale. De asemenea, suntem îndreptățiți să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea termenelor de prescripție conform normelor impuse de legislația în vigoare, cât și pentru o perioadă pe perioada considerată  absolut necesară, conformă atât cu apărarea interesului nostru legitim  cât și cu respectarea drepturilor persoanei fizice, prin raportare mai ales la atingerile aduse dreptului la viață privată. 

Precizăm că datele personale ale Clientului prelucrate de SC. Les Objets SRL nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.